Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

complicated-idea
6672 2b13 500
complicated-idea
4519 0d4e 500
complicated-idea
3634 c82c
complicated-idea
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
complicated-idea
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasadporn sadporn

just-shower-thoughts:

i like to stay up at night because the world feels like it stops for a few hours and you don’t have any responsibilities

Reposted fromdivi divi viadupablada dupablada
complicated-idea
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viamybluebird mybluebird

November 08 2017

complicated-idea
7680 3fea
complicated-idea
6015 e313 500
complicated-idea
complicated-idea
3462 d33e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
complicated-idea
complicated-idea
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie vianuwanda nuwanda

November 07 2017

complicated-idea
complicated-idea
complicated-idea
Sunset on Frozen Colchuck Lake
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapassingbird passingbird
complicated-idea
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viarajska rajska
complicated-idea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl