Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

complicated-idea
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viapsychedelix psychedelix
complicated-idea
1010 6419
complicated-idea
complicated-idea
7171 bd28 500
Reposted fromsoftboi softboi viapsychedelix psychedelix
complicated-idea
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyra satyra
complicated-idea
1179 7646
Reposted fromsavatage savatage viasatyra satyra
complicated-idea
complicated-idea
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyra satyra
complicated-idea

March 01 2019

complicated-idea
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viapierot pierot
complicated-idea
complicated-idea
8564 68e6
Reposted from4777727772 4777727772 viamononok mononok
complicated-idea
2423 90f4
Reposted fromrol rol viamononok mononok
complicated-idea
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamononok mononok
complicated-idea
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamononok mononok
complicated-idea
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods
complicated-idea

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
complicated-idea
complicated-idea
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadporn sadporn
complicated-idea
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl