Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

complicated-idea
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapierot pierot
complicated-idea
complicated-idea
2961 eea7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
complicated-idea
9634 2a3a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
0217 47f5
Reposted fromCsengee Csengee viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
1605 c2c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
Reposted fromlaters laters viamikrokosmos mikrokosmos
complicated-idea
complicated-idea
2498 42dd
Reposted fromMuppet Muppet viamikrokosmos mikrokosmos

November 28 2019

complicated-idea
9571 e344 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
complicated-idea
complicated-idea
complicated-idea

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok
complicated-idea

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl